Het parochiebestuur heeft met pijn in het hart het voornemen uitgesproken de Agneskerk aan de Beeklaan en de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat aan de eredienst te onttrekken.

In onze parochie herkennen we de landelijke ontwikkelingen van afnemend kerkbezoek en beperkte aanwas van jongere generaties met als gevolg een vergrijzing van kerkgangers en een oplopend tekort aan vrijwilligers. Daarnaast hebben wij ook te maken met inkrimping van het pastorale team, teruglopende inkomsten en na de maximale bezuinigingen toch weer stijgende kosten.

Om een helder beeld te krijgen van de situatie in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen zijn er vitaliteitstoetsen gehouden. De uitkomsten van deze toetsen en de geschetste ontwikkelingen overziend heeft het parochiebestuur na rijp en intensief beraad de conclusie getrokken dat helaas ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden. Over het voornemen om de twee kerken aan de eredienst te onttrekken is contact geweest met het bestuur van het bisdom Rotterdam.

De komende tijd zal tezamen met alle geloofsgemeenschappen gedegen worden gezocht naar passende oplossingen om alle parochianen van de Agnes en Ignatius op een andere locatie binnen de parochie thuis te laten voelen.

Zaterdag 18 november 2023 zijn de geloofsgemeenschappen Ignatius en Agnes
geïnformeerd over deze ingrijpende maatregelen en de andere geloofsgemeenschappen op zondag 19 november. Over de voortgang blijven we u op de hoogte houden via het parochieblad Stella Maris en de website.
Eventuele reacties kunt u schriftelijk of per email sturen naar het Centraal Parochiesecretariaat (parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl).

Het zijn voor onze parochie lastige en moeilijke tijden waarbij het gebed tot onze patrones Maria Sterre der Zee zeker nodig is en we naar elkaar moeten blijven omzien.

Parochiebestuur parochie Maria Sterre der Zee