De afgelopen maanden heeft het parochiebestuur samen met leden van het pastoraal team bijeenkomsten gehouden met de geloofsgemeenschappen.
Graag wilden wij van u, parochianen, rechtstreeks horen wat er leeft binnen de geloofsgemeenschap. Maar ook wilden we met u naar de toekomst kijken; naar een mogelijke revitalisering van de gemeenschap na de coronaperiode. Benieuwd waren wij naar uw ideeen met betrekking tot de toekomst van de parochie als geheel.

Gemeenschapsvorming
Meerdere malen kwam in de bijeenkomsten de eigen identiteit van de geloofsgemeenschap aan de orde. Daar wordt aan gehecht door de geloofsgemeenschappen en soms leeft het idee dat er beleid zou zijn die identiteit teniet te doen. Ook was er veel aandacht voor onderwerpen zoals: mistijden; speciale vieringen zoals vormsel­en communievieringen laten rouleren; samenwerken en rouleren van koren; de aanwezigheid van de voorganger na de viering. Soms wordt een afstand ervaren tussen de lokale geloofsgemeenschap en het centrale bestuur. Veel gehoorde opmerking: we moeten blijven werken aan gemeenschapsvorming en verbinding; we moeten nieuwe kerkgangers actief welkom heten en met hen een praatje maken; ontmoetingen na de viering met een kopje koffie zijn belangrijk.

Aandacht voor jongeren
Ook kwam het onderwerp ‘jongeren’ aan bod. Er is zorg dat jongeren afhaken; speciale projecten gericl1t op jongeren zijn wenselijk. Overigens wordt daar hard aan gewerkt door enkele bestuursleden. Er is bijvoorbeeld een actieve jongeren-appgroep en er zijn vieringen met jongerenkoren en na afloop een maaltijd.
Er waren meerdere opmerkingen over communicatie; niet goed of te laat. Daarentegen was ook de vaststelling dat veel onderwerpen wel waren gepubliceerd in de Stella Maris, maar blijkbaar toch aan de aandacht ontsnapt.
Pastoor Langerhuizen heeft in de bijeenkomsten aandacht gevraagd voor de Vitaliteitstoets van het bisdom Rotterdam. Elke geloofsgemeenschap is gevraagd deze toets in te vullen; het nodigt de gemeenschap als het ware uit om een ‘selfie’ te maken. Op basis van de antwoorden ontstaat een beeld van hoe we er als parochie voorstaan.

Toekomst van de parochie als geheel
Met 6 geloofsgemeenschappen en 7 kerken heeft de parochie nog steeds de omvang die het had bij de start van de parochie in 2015. Maar het pastoraal team is inmiddels geslonken van 7 naar 4 personen. Als een lid van het team uitvalt, door overplaatsing bijvoorbeeld, zal er geen vervanging zijn. Oat wringt en leidt tot concessies. Niet alles kan meer zoals voorheen. Het aantal actieve parochianen daalt; inkomsten dalen; vrijwilligerscorps wordt kwetsbaarder in aantal en leeftijd. Het bestuur denkt hard na over de houdbaarheid van de huidige organisatie en 7 kerken.
ldeeen worden geopperd om onze kerken intensiever te _gebruiken voor concerten of tentoonstellingen. We moeten trachten zichtbaarder te worden naar buiten toe, middels publiciteit en diaconie. Willen we een levendige gemeenschap blijven dan zullen we er allemaal zelf aan moeten werken.

Wij, het be·stuur en het pastoraal team, hebben de bijeenkomsten als zeer waardevol ervaren. Niet alles kan worden opgelost, maar u kunt er verzekerd van zijn dater een vervolg komt.

Met onze dank voor allen die bijgedragen hebben aan de bijeenkomsten.

Henk van Ruijven, penningmeester