Taakveldgroepen

Leren, Vieren, Dienen & Gemeenschap

De kerk rust op vier pijlers: leren, vieren , dienen en gemeenschapsopbouw, waarbij de laatste resultante én basis is voor de andere drie. Deze drie zijn waarschijnlijk beter bekend als Catechese, Liturgie en Diaconie.

De verantwoordelijkheid voor deze drie aspecten van kerkzijn ligt bij de geloofsgemeenschap oftewel parochie, daarin voorgegaan door de leden van het pastorale team. Vanaf de fusie werden binnen parochie Maria Sterre der Zee de activiteiten voornamelijk lokaal geregeld met voorzichtige afstemming over de geloofsgemeenschappen heen. Het voortouw werd hierin genomen door de pastoraatsgroepen en lokale werkgroepen, begeleid door leden van het pastorale team.

De afgelopen periode, waarin corona een duidelijk stempel gedrukt heeft op het kerkelijke leven, maakt duidelijk dat door vergrijzing en afname van het aantal kerkgangers en vrijwilligers en krimp van het pastorale team deze activiteiten steeds meer onder druk komen te staan. Kwaliteit en kwantiteit dalen en een groeiend aantal taken is vacant. Voor een kleiner aantal leden van pastoraatsgroepen wordt het steeds lastiger om alle werkvelden te overzien; bovendien heb je met het ene werkveld van nature meer affiniteit dan met een ander. Tevens is gebleken dat in de overleggen met de zes pastoraatsgroepen veel overlap zit, terwijl parochiebrede afstemming door deze opzet lastig is.

Na evaluatie van de werkwijze van de afgelopen jaren, overleg van het pastorale team met parochiebestuur en bisdom is daarom besloten om per 1 april 2023 de zes pastoraatsgroepen van de geloofsgemeenschappen op te heffen. Hiervoor in de plaats komen vier taakveldgroepen Catechese, Liturgie, Diaconie en Oecumene. Vanuit iedere geloofsgemeenschap worden parochianen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Heeft u of heb je affiniteit met een van deze werkvelden en zou je graag een bijdrage willen leveren om hieraan voor de parochie invulling te geven, meld je dan aan. In principe bestaat een taakveldgroep uit maximaal twee vertegenwoordigers van een geloofsgemeenschap en twee leden van het pastorale team.

De taakveldgroepen zijn:

De taakveldgroep Liturgie geeft uitvoering aan het liturgisch beleid. Er is overleg met en advisering van het pastorale team over zaken die de liturgie op de kerklocaties en de hele parochie betreffen, zoals: de inhoud en diversiteit van de vieringen, het vieringenrooster, gemeenschappelijke vieringen, bijzondere vieringen (bijv. Hoogtijdagen, oecumenische vieringen), koorzang, cantors, lectoren, misdienaars en acolieten, enz. Het streven is om de vieringen in de parochie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, waarbij oog is voor de eigenheid en mogelijkheden van de verschillende kerklocaties. De afgevaardigden van elke lokale gemeenschap communiceren met de vrijwilligers(groepen) in hun eigen lokale gemeenschappen die bij de liturgie betrokken zijn.

GroepslidGeloofsgemeenschap/Pastoraal Team
Bert van der HordeH. Agnes gemeenschap
Albert van der PluymH. Jacobus de Meerdere
Wim VoogdH. Driekoningen
Pastoor Dolf LangerhuizenPastoraal Team
Parochievicaris Johnny Rivadeneira AldásPastoraal Team
Leden van Taakveldgroep Liturgie

De taakveldgroep Catechese geeft uitvoering aan het catechetisch beleid. Er is overleg met en advisering van het pastorale team over zaken die de catechese op de kerklocaties en de hele parochie betreffen, zoals: sacramentencatechese, kindercatechese, jongerencatechese, catechumenen, volwassenencatechese, lezingen, evangelisatieprogramma’s, Bijbelstudie, enz. Hierbij is het de bedoeling dat de taakveldgroep een jaarprogramma opstelt en zorg draagt voor de uitvoering ervan. Het streven is om het catechetisch programma in de parochie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, waarbij oog is voor de eigenheid en mogelijkheden van de verschillende kerklocaties. De afgevaardigden van elke lokale gemeenschap communiceren met de vrijwilligers(groepen) in hun eigen lokale gemeenschappen die bij de catechese betrokken zijn.

GroepslidGeloofsgemeenschap/Pastoraal Team
Serge AndresH. Agnes
Christophe JanssensH. Ignatius van Loyola
Adéle Nieuwboer H. Jacobus de Meerdere
Piet RimmelzwaanH. Agnes
Frank van der KnaapH. Jacobus de Meerdere
Diaken Henk van ZoelenPastoraal Team
Parochievicaris Johnny Rivadeneira AldásPastoraal Team
Leden van Taakveldgroep Catachese

De taakveldgroep Diaconie geeft uitvoering aan het diaconale beleid. Er is overleg met en advisering van het pastorale team over alle zaken die de diaconie op de kerklocaties en de hele parochie betreffen, zoals: ouderen- en ziekenbezoek, gebedsvieringen in
verzorgingshuizen, MOV-werk, buurt-, wijk- en stadsactiviteiten (eventueel in oecumenisch verband), enz. Het streven is om de diaconale activiteiten in de parochie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, waarbij oog is voor de eigenheid en mogelijkheden van de verschillende kerklocaties. De afgevaardigden van elke lokale gemeenschap communiceren met de vrijwilligers(groepen) in hun eigen geloofsgemeenschappen die bij de diaconie betrokken zijn. Individuele hulpverlening is een taak van de PCI. Het is belangrijk dat taakgroep en PCI regelmatig afstemmen.

GroepslidGeloofsgemeenschap/Pastoraal Team
Bert van der HordeH. Agnes gemeenschap
Michiel TimmermanH. Driekoningen
Ton Timmer H. Ignatius van Loyola
Diaken Henk van ZoelenPastoraal Team
Parochievicaris Vincent WangPastoraal Team
Leden van Taakveldgroep Diaconie

De taakveldgroep Oecumene geeft uitvoering aan het oecumenisch beleid. Er is overleg met en advisering van het pastorale team over alle zaken die de oecumene op de kerklocaties en de hele parochie betreffen, zoals: activiteiten en vieringen in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid en de Vredesweek, participatie in oecumenische overleggen en Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK), Groene Kerk, enz. Het streven is om de oecumenische activiteiten in de parochie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, waarbij oog is voor de eigenheid en mogelijkheden van de verschillende kerklocaties. De afgevaardigden van elke lokale gemeenschap communiceren met de vrijwilligers(groepen) in hun eigen geloofsgemeenschappen die bij de diaconie betrokken zijn.

GroepslidGeloofsgemeenschap/Pastoraal Team
Laura ten Bokkel HuininkH. Antonius Abt
Ron FransenH. Ignatius van Loyola
Pastoor Dolf LangerhuizenPastoraal Team
Parochievicaris Vincent WangPastoraal Team
Leden van Taakveldgroep Oecumene

De taakveldgroep communicatie geeft uitvoering aan het communicatiebeleid. Er is overleg met en advisering van het pastorale team en het parochiebestuur over alle zaken die de interne en externe communicatie op de kerklocaties en de hele parochie betreffen, zoals: interne communicatie vanuit pastoraal team en parochiebestuur aan beheercommissies, vrijwilligers enz., externe communicatie vanuit pastoraal team en parochiebestuur via website, Stella Maris, weekberichten en nieuwsbrieven. Het streven is om een eenduidige communicatie op te zetten, waarbij oog is voor de eigenheid en mogelijkheden van de verschillende kerklocaties.

GroepslidGeloofsgemeenschap/Pastoraal Team/Parochiebestuur
Henk WolbersH. Jacobus de Meerdere
Conor de GraafH. Antonius Abt
Derek MekkingParochiebestuur (webmaster)
Monique MeeussenParochiebestuur
Pastoor Dolf LangerhuizenPastoraal Team, Parochiebestuur
Leden van Taakveldgroep Communicatie

Voor alle taakveldgroepen geldt dat formeel overleg beperkt wordt tot circa drie maal per jaar, omdat de nadruk op de uitvoering ligt. Uiteraard is veelvuldige communicatie centraal en decentraal met elkaar en met de parochianen cruciaal voor het slagen van de taakveldgroepen en de opbouw van de gemeenschap.

Voel je je aangesproken door een van deze onderwerpen, meld je dan aan bij het parochiesecretariaat, parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl.
Uiteraard kun je hier ook met vragen terecht.