Roepingenzondag: ‘Want Hij had oog voor mij’
Zondag 17 april is het Roepingenzondag. Wereldwijd wordt die dag gebeden voor roepingen: gelovigen die ja durven te zeggen op de roepstem van God. In de jubileumviering op zaterdag 6 februari in de kathedraal sprak onze bisschop: ‘Het bisdom is een netwerk van liefde met als opdracht onze bijdrage te leveren aan een beschaving van liefde. Dit netwerk wordt geïnspireerd door de heilige Geest wiens werkzaamheid zichtbaar wordt waar eensgezindheid is, waar vergeving tot stand komt, waar mensen voor elkaar kunnen buigen en elkaar kunnen dienen.’
Dit netwerk van liefde heeft priesters nodig om bedienaars te zijn van de sacramenten en diakens om te getuigen van Gods barmhartigheid. Laten we samen zorgen voor een gunstig klimaat in onze parochies voor roepingen. Dat kan mede door onderstaand gebed te bidden
Almachtige God en Vader,
Wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon
die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid.
Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde,
die geroepen is het evangelie te verkondigen,
te bouwen aan een beschaving van liefde.
Wij bidden U:
geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid,
geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.
Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.
+ J.H.J. van den Hende