Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De PCI van de parochie Maria Sterre der Zee

Te midden van ons allen leven mensen van zo’n bescheiden inkomen dat zij in sommige gevallen in financiële nood raken door zaken die zij niet altijd zelf in de hand hebben.

U zult misschien denken dat er voor dergelijke situaties voorzieningen zijn.

Inderdaad, die zijn er. Maar die zijn niet in elke situatie toereikend om de ontstane problemen op te lossen. Ingeval alle wettelijke voorzieningen geen of nog niet voldoende financiële uitkomst bieden, is er de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI genoemd.


Doel van de PCI

Een vorm van kerkelijk georganiseerde liefde is de Parochiële Caritasinstelling.  Een PCI heeft  als doel “de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn.” Daarvoor heeft de PCI de beschikking over een eigen vermogen en zorgt ook voor het verwerven van voldoende middelen.

Hoe willen wij helpen?

De PCI biedt hulp bij verschillende vragen. Daarbij kunt u denken aan een financiële bijdrage om de ergste nood te kunnen lenigen. Maar ook door een luisterend oor te bieden of advies te geven. Een mogelijkheid is ook een doorverwijzing naar de juiste hulpverlenende instanties, zoals het maatschappelijk werk of de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarbij staat de privacy van de hulpvrager altijd centraal.

In veel situaties heeft de PCI al individuele hulp geboden aan mensen die zelf niet in staat zijn om financiële problemen op te lossen. Daarnaast zijn lokale werkgroepen actief op het gebied van de Voedselbank, het uitreiken van kerstpakketten, hulp bij het invullen van formulieren voor de overheid, advies om mensen te verwijzen naar professionele hulp, bevorderen van de sociale rechtvaardigheid, zoals een eerlijke verdeling van onze welvaart.

Organisatie

De PCI werkt nauw samen met de diverse caritas werkgroepen binnen de parochie. Gezamenlijk hebben ze een eigen bestuur gevormd. De bestuursleden zijn vertegenwoordigers uit de verschillende geloofsgemeenschappen. Zij zijn door de bisschop benoemd. Het bestuur hanteert een bisschoppelijk reglement.

U kunt contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres: pci@rkdenhaag.nl of 070-8209287.

Elke hulpaanvraag neemt de PCI in overweging en probeert met de beperkte middelen een passende oplossing te vinden.

Help de PCI

De PCI probeert mensen in nood te helpen. Wij vragen u om het werk van de PCI mogelijk te maken door een bedrag te storten op rekening NL53 INGB 0007322857 t.n.v. PCI Parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag.

De PCI Maria Sterre der Zee is aangemerkt als een ANBI. Dit kan van belang zijn voor giften die u aan de PCI doet.
Onder bepaalde voorwaarden mag u het bedrag van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Klik hier voor verdere informatie. (link naar ANBI publicatie PCI van de Parochie Maria Sterre der Zee)

Privacyreglement en -verklaring voor de PCI

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie Maria Sterre der Zee.

De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring. Het privacyreglement is op 28 november 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven.  In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De parochieverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met  een hulpvraag tot de PCI wendt.

Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of (indien beschikbaar) een intakeformulier.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI?  Dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres: pci@rkdenhaag.nl

Het privacyreglement leest en download u hier.

De privacyverklaring leest en download u hier.