Zondag 25 september werd om 10:30 uur de plechtige Hoogmis gevierd bij gelegenheid van de wijding van ons prachtige kerkgebouw aan de Heilige Jacobus de Meerdere, 138 jaar geleden. Een hele eer dat speciaal voor deze gelegenheid de H. Mis werd voorgegaan door de pastoor, Dolf Langerhuizen. Aansluitend aan deze mis werd een aantal mensen bijzonder in het zonnetje gezet vanwege hun grote verdiensten voor de gemeenschap in het algemeen en de Gemeenschap van de H. Jacobus in het bijzonder.
Carel Teerink
Degenen die de Latijnse Hoogmis bijwonen hebben ongetwijfeld opgemerkt dat het vertrouwde gezicht van Carel in de dienst aan het altaar ontbreekt -incidentele invalbeurten daargelaten-. Carel had eerder dit jaar na 35 jaar volle inzet en grote trouw de leeftijd bereikt waarop aan een altaardienaar eervol ontslag wordt verleend. Dat is, op zijn verzoek, destijds in stilte gebeurd. Bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als acoliet in 2006 was hij al onderscheiden in de Orde van Santiago de Spada. Omdat wij hem niet geheel in stilte wilden laten vertrekken, werden zijn grote verdiensten nog één keer gememoreerd ten overstaan van onze gehele geloofsgemeenschap en werd hem, als klein betoon van onze grote waardering, een mooie bos bloemen overhandigd.kerkwijding_001
Paul Francissen
Onder excuses van de Beheercommissie omdat ze een jaar te laat waren, werd Paul Francissen naar voren geroepen. 26 jaar nu verricht  Paul trouw zijn diensten aan de Parochie en de Geloofsgemeenschap als lid van het College van Diakenen. Wellicht dat velen Paul ook kennen van 2014, toen hij voorzitter was van de jubileumcommissie van het College dat toen 250 jaar bestond en een waardig gedenkboek publiceerde. Daarnaast werd nog zijn inzet genoemd als bestuurslid van de EHBO en -ook belangrijk- het bestuur van het Hospice in Rijswijk. De waardering van onze Gemeenschap uitte zich, tot grote verrassing van deze bescheiden man, in het toekennen van de onderscheiding van Santiago de Spada.
kerkwijding_002
Ruud  van Ruijven
Ook Ruud van Ruijven is 25 jaar collectant, waarin hij ook nog 9 jaar secretaris is geweest van het College van Diakenen, het college dat hem zeer na aan het hart ligt. Vele uren heeft hij besteed aan de bestudering van het rijke archief van het college, maar evenzovele uren heeft hij bijgedragen aan dat archief met het op onnavolgbare wijze vastleggen van de notulen van de vergaderingen. Verder is Ruud vanaf de oprichting in 2009 betrokken bij de Parochiële Caritas Instelling, de PCI, eerst als secretaris en sinds de fusie als voorzitter van de lokale Werkgroep Caritas van de H. Jacobus de Meerdere. Tenslotte werd hij nog geroemd omdat hij tot voor kort secretaris is geweest van de regionale afdeling van de KBO en ook penningmeester van het Aandachtscentrum in Den Haag. Ook Ruud werd onderscheiden met de medaille van Santiago de Spada, waarvan het ontwerp destijds nog door zijn schoonvader is gemaakt…
kerkwijding_003
Tinie Kleikamp
‘Last but not least’, ofwel als ‘laatste maar niet de minste’ werd Tinie Kleikamp gevraagd naar voren te komen. De pastoor deed bij die gelegenheid een stapje terug en gaf het podium en het woord aan de Loco-Burgemeester van Den Haag, de heer Rabin Baldewsingh, die daarvoor met mevr. Bakker van de Gemeente speciaal naar de kerk toegekomen was. Het opsommen van de verdiensten van Tinie was schier onbegonnen werk. Niet alleen is zij zeer verdienstelijk geweest voor de Parochie als gastvrouwe en voor de Kindercatechese, maar ook buiten de Parochie heeft zij talloze functies gehad in het vrijwilligerswerk voor bibliotheken, scholen, tennisvereniging en wat dies meer zij… een ongelooflijk lange lijst! Terecht werd Tinie ten overstaan van vele aanwezigen van haar familie koninklijk onderscheiden in de orde van Oranje-Nassau.
kerkwijding_005
Wij mogen ons, als Geloofsgemeenschap, gelukkig prijzen met zulke kanjers van vrijwilligers. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar Carel, Paul, Ruud en Tinie en we hopen ze nog lang in onze kerk te zien.
Jos van der Lubbe, voorzitter Beheercommissie.