Op zondag 17 oktober is een nieuw diocesaan themajaar begonnen in het bisdom Rotterdam: het Jaar van de Sacramenten. Dit zal duren tot 9 juli, het feest van de HH. Martelaren van Gorcum die met hun leven hebben getuigd van het geloof in de eucharistie. We hebben dit thema reeds aangekondigd tijdens de Nationale Bedevaart Brielle (19 juli).

De zeven sacramenten zijn: de doop, het vormsel, de eucharistie, de ziekenzalving, het sacrament van boete en verzoening, het huwelijk en de wijding. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. We vieren de sacramenten in kracht van de Heilige Geest. Het is de Heer die ons in de sacramenten aanraakt.

Als we de sacramenten vieren als een geschenk van onze Heer, kunnen we ondervinden hoe je erdoor gesterkt kunt worden in je leven als leerling van Christus, in de gemeenschap van de Kerk. Ik hoop daarom dat we met de zeven sacramenten de komende tijd een verdieping doormaken. Om nog meer te zien hoe de verrezen Heer ons in de viering van de sacramenten tegemoet komt, om nog meer te zien hoe de Eucharistie de Kerk opbouwt.

Dat zegt ook het voorbereidingsdocument voor de bisschoppensynode die in 2023 in Rome plaatsvindt (‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’): “Het ‘samen op weg zijn’ [als Kerk] is alleen mogelijk als het gebaseerd is op het gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie.”

In het kader van het Jaar van de Sacramenten zullen we in ons bisdom meerdere initiatieven en activiteiten ontplooien en aanbieden, zowel op diocesaan niveau alsook voor de afzonderlijke parochies en geloofsgemeenschappen. Ik nodig u van harte uit om u aan te sluiten bij het Jaar van de Sacramenten met activiteiten in de parochies.

De themajaren die we in het bisdom hebben gehouden, zijn vruchtbaar gebleken. Ze sterken ons geloof, helpen ons om het geloof door te geven en bereiden ons zo als gemeenschap voor op de toekomst, waarin het verkondigen van Christus en zijn evangelie onze belangrijke missie blijft. Ik hoop van harte dat het Jaar van de Sacramenten veel vrucht zal dragen.
In gebed verbonden, + J.H.J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam