Op zondag 15 mei jl. is voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze dierbare oud-pastoor Harry Hofstede overleden. Onze geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere heeft veel aan pastoor Hofstede te danken. Hij was een inspirerend priester; bovenal een man van geloof en gebed. De Eucharistie nam de centrale plaats in zijn leven in. Het is onmogelijk om zijn zeer rijke en bewogen priesterleven in enkele woorden samen te vatten. Maar enkele grote lijnen, zoals weergegeven in de brief die onze bisschop aan de pastores schreef n.a.v. zijn overlijden, tekenen het leven van deze bijzondere man.

Pastoor Hofstede is geboren op 18 december 1930 te ‘s-Gravenhage en priester gewijd op 15 juni 1957 te Rotterdam door Mgr. Jansen, de eerste bisschop van Rotterdam. Harry Hofstede werd na zijn priesterwijding achtereenvolgens benoemd tot kapelaan in de parochies St. Agatha te Lisse (1957), H. Joannes de Doper te Wateringen (1958), H. Joannes de Doper te Pijnacker (1961) en Allerheiligst Sacrament te ’s-Gravenhage (1963). In 1970 kreeg hij een benoeming als lid van de Jacob Marisgroep en de opdracht ‘op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden van werken en leven ten dienste van de mensen te midden waarvan u leeft’.

Als zodanig maakte hij deel uit van een religieuze leefgemeenschap en bleef hij lid van het pastoraal team voor een deel van het toenmalige dekenaat ’s-Gravenhage. In 1973 volgde zijn benoeming tot kapelaan in de parochie H. Familie te ’s-Gravenhage. Met ingang van 1 december 1979 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Jacobus de Meerdere te ’s- Gravenhage. In onze parochie (nu: Geloofsgemeenschap H. Jacobus) heeft pastoor Hofstede heel veel betekend. Hij was een kerkopbouwer in de meest juiste zin van het Woord! Hij leidde mensen tot de Heer via de sacramenten en het gebed. Bij hem betekende een geloofsgemeenschap: gemeenschap rond de levende Heer die hem steeds inspireerde en in Wie hij zo geloofde. Persoonlijk pastor voor velen, organisator van bedevaarten, o.a. naar Medjugorje, van de Alpha-Cursus, van gebedsgroepen, betrokken bij de Charismatische Beweging. Onder zijn pastoorschap werd de restauratie van de Jacobuskerk gerealiseerd. Pastoor Hofstede was er voor degenen die op zijn weg kwamen. Hij deed wat gedaan moest worden. En altijd met de nodige humor die hem zo eigen was.

Op 1 juli 2007 werd hem eervol ontslag verleend als pastoor van de Jacobusparochie. Hij werd toen ook benoemd tot kapelaan van de Paus.Tegelijkertijd werd hij met ingang van diezelfde datum benoemd tot rector van het rooms-katholiek zorgcentrum Roomburgh te Leiden. Op 19 maart 2022 werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat.

Naast deze functies was hij tevens lid van de priesterraad van het bisdom Rotterdam (1986-1996) en mentor voor beginnende priesters in het bisdom Rotterdam. Pastoor Hofstede heeft zich bijna 65 jaar als priester ingezet in het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet is het bisdom hem veel dank verschuldigd.

Pastoor Hofstede heeft tot op het laatst zijn leven gestalte geven als priester: in dienst van God, in trouw aan de Kerk en in dienstbaarheid aan de hem toevertrouwde mensen. Het contact met de charismatische vernieuwing (eind jaren ’70) is voor hem een louterende ervaring geworden, een ervaring die hij zelf als een opwekking omschreef. ‘Het was alsof er een steen van mijn hart werd gerold.’ dankbaarheid voor dit
priesterleven.

De Eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 23 mei jl. in de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart-Sint Joseph te Leiden waarna de bijzetting heeft plaatsgevonden in het priestergraf op de begraafplaats Zijlpoort te Leiden. We zijn God dankbaar voor het rijke priesterleven van Pastoor Hofstede. Persoonlijk bewaar ik alleen maar goede herinneringen. Op 2 juni 1996 heeft hij de preek verzorgd tijdens mijn eerste H. Mis in Leerdam.
Moge de gedachtenis aan deze bijzondere priester ons tot zegen zijn!
Pastoor Dolf Langerhuizen