Werkgroepen

Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden (Mt. 18:20)

In de Heilige Sint Jacobus de Meerdere gemeenschap zijn vele werk- en gebedsgroepen actief. Hieronder kunt u kennis nemen van de diverse groepen en zo u wilt contact opnemen.

In Den Haag start elk jaar een Alphacursus. Het is een cursus om kennis te maken met het Christelijke geloof. Een kennismaking, dus géén catechese-cursus. Daarnaast is de cursus ook heel geschikt voor mensen die hun geloof weer op willen pakken en de ‘basis’ weer wat willen ‘opfrissen’. De eerste avond is een introductie-avond en start, evenals de overige Alpha avonden, op een donderdagavond om 18.45 uur. De cursus bestaat uit 10 donderdagavonden en een zaterdag. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: ”Wie is Jezus?”, ”Wat is geloven?”, ”De Bijbel lezen: waarom en hoe?” en ”Wie is de Heilige Geest?”. Voor meer informatie over plaats en data of aanmelding kunt u terecht op de Alpha-cursus website of:

Contact: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

College van Diakenen

De leden van het College van Diakenen dragen zorg voor de wekelijkse collecten en de eventuele deurcollecten tijdens of na de H. Missen in de St. Jacobuskerk. Het College is opgericht in 1764 en aangenomen wordt dat het thans het oudste is van de in Nederland bestaande colleges van diakenen. In 2014 bestond het college 250 jaar.  Bij dit jubileum is uitvoerig stilgestaan onder meer met de uitgave van een prachtig jubileumboek. Dit jubileumboek is overigens nog steeds verkrijgbaar.

De traditie van het college wil dat uitsluitend ‘mannen van onbesproken gedrag’ hiervan lid kunnen zijn. Het college telt thans 25 leden waarvan één erelid, de heer Fred Klomp. Alle leden worden bij aanname ingeschreven in een ledenboek waarvan de eerste inschrijving dateert uit 1878. De leden van het college verrichten in voorkomende gevallen ook andere taken binnen de St. Jacobuskerk; de belangrijkste van die andere taken is ondersteuning van de kerkwacht gedurende de dagelijkse openstelling van de kerk.

Het Bestuur van het College van Diakenen bestaat uit:

  • Dhr. Luzac, voorzitter,
  • Dhr. Bosma, secretaris
  • Dhr. Van der Lubbe, penningmeester

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris via sjoerd.bosma@planet.nl

De kinder- en gezinscatechese van de Jacobus de Meerdere helpt kinderen en gezinnen te groeien in geloof, vriendschap en liefde voor God en voor elkaar. Het hele gezin is welkom!
Er ligt een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor gezinnen. Er is Kindercatechese voor kinderen van nul tot zeventien jaar, er is Oudervorming en er is het Gezinskoor en -orkest.

Kinderen en Tieners

We komen op de eerste en de derde zondag van de maand samen in de Maria ten Hovezaal. We starten om 10:15 met een gezamenlijke opening met kinderen en ouders. Rond de 50 kinderen volgen catechese bij ons. We hebben ze verdeeld in vier leeftijdsgroepen:

  • Lampionnen (groep 1, 2 en 3)
  • Communicanten (vanaf groep 4)
  • Lantaarns (groep 4, 5 en 6)
  • Vormselgroep (vanaf groep 7 en tieners).

Met de methode voor parochiecatechese “Licht op ons Pad” (www.hetlichtoponspad.com) hebben we een leidraad voor de catecheselessen. Ook verwerken we de tijd van het kerkelijk jaar in de catechese: geloof en dagelijks leven zijn verweven met elkaar en vormen een eenheid. Het zijn gezellige en leerzame lessen, we hebben echt tijd om elkaar te leren kennen en dieper op een onderwerp in te gaan. De activiteit duurt ongeveer een uur, tot 11:30.

Ouders

Voor de ouders is er ook iets te doen!
De eerste zondag van de maand is er voor de ouders de ‘Oudervorming’. Ouders gaan onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek en in gebed rondom een thema. Ook wordt er Lectio Divina aangeboden, of er is input via een aflevering van de serie ‘Catholicism’ van Mgr. Robert Barron.

Gezinsmis

De derde zondag is er voor ouders het oefenen voor het Gezinskoor, want aansluitend aan de catechese is er de Gezinsmis met zang en muziek door ouders en kinderen.

Wij zijn dankbaar dit alles te mogen aanbieden.

Het catecheseteam wordt bijgestaan door de Broeders van Sint Jan. Wij dragen elkaar en laten ons dragen, wij volgen het Licht op ons pad!

Aanmelding en contact: catechesejacobus@outlook.com

HK_Logo

Wat is ‘De Huiskerk’?
In de Jacobus kerk ontmoeten we elkaar zondag in een prachtige kerk. Daar vieren we samen ons geloof. De Huiskerk neemt wat er op zondag gebeurt mee naar huis! We ontmoeten elkaar bij iemand thuis of ergens anders in een huiselijke omgeving. Aan de hand van een maandelijks thema gaan we met elkaar in gesprek. Iedere maand komt er een nieuw thema uit, gebaseerd op de periode in het jaar of de liturgie die we op dat moment vieren. Tijdens de bijeenkomst lezen, spreken en bidden we met elkaar. We horen van elkaar hoe ieder zijn geloof beleeft. Het doel is om elkaar te inspireren in geloof en elkaar beter te leren kennen. Huiskerken in de parochie kunnen worden georganiseerd op eigen initiatief.

Themablad, instructieblad en Hand-out.
Op deze plek vindt u het themablad, het instructieblad en een hand-out ter ondersteuning van een bijeenkomst. Het themablad verschijnt elke maand opnieuw en kunt u gebruiken al leidraad voor de avond. Het instructieblad is ter begeleiding van de avond. De hand-out biedt gebeden, liederen en ander materiaal wat u kunt gebruiken ter invulling van de avond. U bent vrij om een eigen indeling van de avond aan te houden.

Oude themabladen:

Bij u in de buurt?
Op zoek naar een huiskerk? Of wilt u aan de hand van een thema samenkomen met anderen. Laat het ons weten. We proberen verschillende groepen in de parochie te creëren. U kunt zo een groep beginnen, of ergens bij aansluiten. We helpen u graag op weg.

Contact:
E-mail: jacobus@rkdenhaag.nl Telefoon: 070 – 360 55 92

Kijkt u voor de algemene informatie over de activiteiten gericht op de kinderen, tieners en jongeren in onze gemeenschap op de gemeenschapspagina. Houdt u ook de activiteitenkalender in de gaten, daar worden de specifieke activiteiten gepubliceerd.

Kinderwoorddienst
Op de 1 e en 3 e zondag van de maand is er kinderwoorddienst tijdens de Heilige Mis van 9.00 uur in de St. Jacobus de Meerderekerk.

De Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere zet zich al jaren in om gelden te werven voor het onderhoud en de restauratie van kleine onderdelen van de kerk en de pastorie. In 2016 werken wij o.a. aan de restauratie van het wijwatervat dat gemaakt is door het atelier van P. Cuypers en afkomstig is uit de Vondelkerk te Amsterdam. Oorspronkelijk diende dit wijwatervat als doopvont. o.a. De bekende kunstenares Charlie Toorop is hierin gedoopt. Na sluiting van laatstgenoemde kerk heeft het een markante plaats in onze Jacobus heeft gekregen.

In de loop van het jaar zullen er nog meer projecten onze aandacht krijgen. Zo helpen wij mee om de kerk als cultureel monument voor onze geloofsgemeenschap en voor de stad in stand te houden en velen in de Sint Jacobus een geestelijk thuis te geven. Om deze activiteiten te kunnen blijven doen hebben we uw steun heel hard nodig. Om het u gemakkelijker te maken ons te ondersteunen, heeft onze stichting een ANBI status (algemeen nut beoogde instelling). Dat betekent dat aan alle wettelijke schenkingseisen wordt voldaan. Uw donatie komt daardoor in aanmerking voor 125% fiscale aftrek. Voor bedrijven in de vorm van een BV is dit percentage 150% met een maximum van € 2.500.

Alle donaties aan onze stichting komen alleen ten goede aan het kerkgebouw van de Sint Jacobus de Meerdere. Ons bestuur informeert u graag nader. Uw bijdrage kunt u overmaken op: bankrekening IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 t.n.v. Culturele Stichting
Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere, Den Haag.

U kunt ook gebruik maken van de donatiemodule waarbij u op een eenvoudige en veilige manier uw gift aan de stichting kunt doneren. U vindt de donatiemodule hier.

Contact: Elles van der Lubbe 071-5894889 vrienden@stjacobus.nl www.vriendenstjacobus.nl

Images_26

De St. Jacobsstaf geeft aandacht en hulp aan zieken en aan huis gebonden ouderen, maar ook aan jongeren die hulp of aandacht nodig hebben. Nu het aantal hoogbejaarden zonder directe familie toeneemt en op de professionele voorzieningen wordt bezuinigd, merken we dat vele mensen om ons heen blij zijn met de hulp die de vrijwilligers bieden.

De St. Jacobsstaf bezoekt mensen die ziek zijn en ouderen, biedt ook hulp en vervoer bij dokter- en ziekenhuisbezoek, helpt bij het invullen van formulieren, telefoongesprekken en het aanvragen van hulpmiddelen. Ook worden er uitstapjes en lunches in de Maria ten Hovezaal georganiseerd. Elke week op dinsdag wordt de H. Communie gebracht door een daartoe speciaal gezonden vrijwilliger van de St. Jacobsstaf. Als u bezoek op prijs stelt of hulp nodig heeft wilt u ons dan wel laten weten dat u ziek bent en misschien in het ziekenhuis verblijft. Sinds juni 2015 werkt de St. Jacobsstaf samen met de ziekenbezoekgroepen uit de andere kerken van de parochie Maria Sterre der Zee.

Contact: Lore Olgers 070-3244118 of Astrid Cohen 070-7851651

Images_35

Gedurende de Veertigdagentijd wordt er geld ingezameld voor een project. Dit project zal elk jaar wisselen. Voorbeelden van projecten van de afgelopen jaren zijn:

  • VastenactieBeroepsopleiding hulp voor vrouwen, mensen met een beperking en minderheden in Bangladesh om zo hun familie te kunnen onderhouden.
  • De gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen in El Salvador.
  • Onderwijs aan vrouwen, meisjes en gehandicapte kinderen op West-Timor, Indonesië.

Samen met alle geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee, willen wij het vastenproject steunen.

Meer informatie over het project van dit jaar vind u op de nieuws pagina van de gemeenschap. Donaties zijn welkom op het volgende rekening nummer:

bankrekening NL34 INGB 0000 3592 78
t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere, Den Haag
o.v.v. Vastenactie 20XX