Werkgroepen

De geloofsgemeenschap H. Driekoningen kent meerdere werkgroepen:

Enkele malen per jaar vergadert de werkgroep Eredienst over de vieringen in de geloofsgemeenschap H. Driekoningen. De werkgroep bestaat uit pastoor Langerhuizen, koster Wim Kuipers en een vertegenwoordiging van verschillende koren uit de geloofsgemeenschap. In het overleg komen de kerkelijke hoogfeesten aan de orde waarbij opmerkingen uit evaluaties worden meegenomen bij de voorbereiding van de komende feesten. Verder wordt het korenschema besproken. Tenslotte ontvangen de aanwezigen informatie over toekomstige activiteiten zoals concerten.

Een belangrijke opdracht van de werkgroep Geloofsverdieping is het voorbereiden van de kinderen op hun Eerste Heilige Communie. De eucharistie is immers het centrum van ons geloofsleven.
Ook de gezinsmissen dragen bij aan het verdiepen van het geloof van de kinderen en bij deze vieringen spelen de voorganger en de dirigente van het kinderkoor een belangrijke rol.
De kinderen, die ongeveer 12 jaar zijn, worden uitgenodigd om zich voor te bereiden op hun Heilig Vormsel. Daarmee is de eerste fase van de geloofsvorming afgerond.
Daarnaast wordt voor volwassenen het Leerhuis aangeboden. Het Pastorale Team verzorgt deze avonden. In het najaar zullen er 3 avonden aangeboden worden rond het thema barmhartigheid.

Deze werkgroep wordt ondersteunt door pastor Marijke Witteman. De leden van de werkgroep geloofsverdieping zijn:

Annelies Brosch, voorzitter

Jan Eijken, pastor

Petri van der Lans, communicanten

Gezien het grote aantal ouderen binnen stadsdeel Haagse Hout, verdient het ouderenpastoraat een eigen plaats binnen de geloofsgemeenschap H. Driekoningen. Dit wordt verzorgd door de werkgroep Ouderenpastoraat.

Vanuit de werkgroep Ouderenpastoraat probeert de kerkgemeenschap een bijdrage te leveren om ouderen van een eventueel isolement te bevrijden en – waar nodig – het contact met kerk en samenleving te behouden. Ook zorgt de werkgroep ervoor dat bewoners van verzorgingshuizen het contact met de kerkgemeenschap kunnen bewaren en dat ouderen die niet meer in staat zijn de kerkelijke vieringen te bezoeken de Heilige Communie kunnen ontvangen.

De werkgroep Oecumene organiseert onder meer sobere maaltijden in de Veertigdagentijd en twee maal per jaar lezingen in oecumenisch verband.

De werkgroep MOV organiseert onder meer de jaarlijkse Advents- en Vastenaktie, en de wereldwinkelverkoop.