Adventactie

Landelijk heeft de Bisschoppelijke Adventsactie in 2017 569.526 euro opgebracht (stand april 2018). Aan het project voor de opvang van straatkinderen in Kigali, Rwanda, Afrika, kon het gevraagde bedrag van 70.000 euro worden uitbetaald.
De gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van parochie Maria Sterre der Zee kozen uit een totaal van vijf juist dit project om in de adventsperiode 2017 actie voor te voeren. De zes geloofsgemeenschappen brachten een kleine 8.000 euro bijeen.
Ook de andere vier projecten – in Malawi, Palestina, Burkina Faso en Congo – ontvingen van de Bisschoppelijke Adventsactie de gevraagde financiële steun.
Kigali: meer straatkinderen
Rwanda wordt nog steeds geteisterd door armoede op het platteland, de trek naar de stad, groeiende werkloosheid, lage koopkracht, en aids. Ondanks de inzet van de overheid, de lokale samenleving en internationale organisaties komen er jaarlijks in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, nog steeds veel kinderen op straat terecht. Sinds 1992 vangt CECYDAR deze kinderen op en biedt ze onderdak, onderwijs en ondersteuning.
Kinderen uit detentiecentra
Tot begin 2017 zochten medewerkers van CECYDAR de kinderen op straat op en namen ze op in het centrum. Op verzoek van de Rwandese regering heeft CECYDAR de capaciteit uitgebreid. Hiervoor is in 2017 met steun van de Rwandese overheid een extra gebouw in gebruik genomen. Nu komen de kinderen vooral uit de detentiecentra voor straatkinderen. Deze nieuwe groep blijkt echter een andere aanpak te vragen. Daardoor is het aantal kinderen dat teruggaat naar de straat helaas groter dan voorheen.
Meer kinderen opgevangen
Het afgelopen jaar heeft CECYDAR 182 straatkinderen opgevangen in plaats van de geplande 110. Hiervan waren 153 nieuwe kinderen. Negentig kinderen zijn gerehabiliteerd en 51 kinderen zijn terug naar de straat. De Bisschoppelijke Adventsactie draagt met de 70.000 euro bij in de kosten van levensonderhoud en onderwijs van de kinderen en in de personeelskosten van de 27 medewerkers.