Financiële steun

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl.

De parochie is ingeschreven in het Anbi-register onder de naam ‘parochie maria sterre der zee’. Deze inschrijving is van toepassing voor giften aan alle geloofsgemeenschappen van de parochie.

U kunt op de volgende manieren de parochie steunen:

De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken op:

  • NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. Sint Agnesparochie
  • NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee (dit is de tenaamstelling van het IBAN van de H. Antonius Abt)
  • NL48 INGB 0000 3340 00  t.n.v. H Driekoningen Kerkbijdrage
  • NL12 INGB 0000 5879 15  t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie
  • NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. R.K. Kerkbestuur der Parochie  St. Jacobus de Meerdere
  • NL62 INGB 0003 0812 73  t.n.v. RK parochie H. Willibrord

QR-code

klik hier als u via uw mobiele apparaat wilt doneren.

Via de QR-code kunt u ook uw bijdrage doen. De QR-code scant u met de camera van uw telefoon. Volg de instructies op uw telefoon. U kunt het gewenste bedrag invoeren en uw bank selecteren op uw telefoon. Als laatste rondt u uw gift af in uw bank-app.

Mocht het met de QR-code niet lukken, dan kunt u uw bijdrage overmaken op het IBAN nummer van de parochie. Het IBAN nummer is NL60 RABO 0301 0505 03 t.n.v. RK Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van kerkbijdrage.

Praktische informatie giften

Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zij het dat het totaal van uw giften een bepaalde drempel te boven moet gaan. Alle informatie hebben wij voor u op een rij gezet: Kerkbijdrage aftrekken van de belasting.

Veel Dank voor uw bijdrage!

Voor periodieke giften gelden géén drempels, géén plafond en géén maxima, maar U moet enkel formeel vastleggen dat U die schenking tenminste vijf opeenvolgende jaren zult doen. Vroeger moest men daarvoor naar de notaris, tegenwoordig is de betreffende overeenkomst simpel te ‘downloaden’ van het internet: www.belastingdienst.nl/giften.

Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en moet door U én een vertegenwoordiger van de parochie worden ondertekend, waarna beiden één exemplaar kunnen meenemen. Desgevraagd moet U dit formulier aan de belastingdienst kunnen tonen.

Rekenvoorbeeld: Uitgaande van dezelfde bedragen: uw (gezamenlijke) drempelinkomen is € 50.000, de betreffende hoogste schijf van de inkomstenbelasting is 42% en U heeft een overeenkomst met ons gesloten om gedurende 5 jaar € 1200 per jaar te doneren. Dan mag U jaarlijks € 1200 aftrekken, zonder drempel, en krijgt U daarover dus 42% = € 504 terug. PS: vergeet U niet ook zelf opdracht aan de bank te geven voor een periodieke schenking.

Als u nadenkt over nalaten aan de parochie als netwerk van liefde, kiest u voor een goed doel. Het netwerk van liefde krijgt veel voor elkaar. Maar meer nog gaat het om een gelovige inzet: hier gaan we voor, dit vinden we belangrijk. De liefde van Christus spoort ons aan (2 Kor. 5, 14).

De parochie heeft als inspiratie de liefde van Christus die zegt: blijft in mijn liefde (Johannes 15, 9). Gelovigen laten zich raken door het evangelie. Heel belangrijk daarbij is Matteüs 25, waarin Jezus spreekt over de werken van barmhartigheid. Elke mens is gemaakt naar Gods beeld en in de mens in nood mogen we Christus herkennen.

Onze gelovige en sociale inzet is onderdeel van het netwerk van liefde dat de parochie is. We zijn verbonden als gelovigen, als parochianen en als Wereldkerk met mensen die ons voorgingen en die na ons komen. We zijn samen de parochie, hier en nu, verbonden met elkaar door de tijden heen.

Ook met een nalatenschap kunt u bijdragen aan het netwerk van liefde. Meer informatie over hoe uw nalatenschap aan de parochie kunt schenken, vindt u in deze brochure.

Bron: bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk