Beste parochianen van de geloofsgemeenschap H. Jacobus,
Veranderen wordt vaak als lastig ervaren. Zo heeft de nieuwe benoeming van parochievicaris Ad van der Helm in Zoetermeer bij menigeen bezorgde vragen opgeroepen. ‘Hoe zal het nu verder gaan met onze geloofsgemeenschap Heilige Jacobus? Gaat er veel veranderen? Wat staat ons te wachten?’ De Pastoraatsgroep heeft naar aanleiding van deze en andere gerezen vragen, een brief geschreven aan het Pastoraal Team en het Parochiebestuur. Op woensdagavond 12 mei jl. heeft een goed en constructief gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Parochiebestuur, de Pastoraatgroep, de Beheercommissie en Pastoor Langerhuizen. Veel ongerustheid kon worden weggenomen. Besloten is dat Pastoor Langerhuizen de plaats van parochievicaris van der Helm gaat innemen bij de Pastoraatgroep en dat de Pastoor éénmaal per maand zal voorgaan in de beide Eucharistievieringen op zondag, waaronder de Latijnse Hoogmis. De andere zondagen worden ingevuld door de broeders van Sint Jan, emeritus-pastoor Kurvers en pastor Johnny de Rivadeneira.
De door-deweekse H. Mis om 12.45 uur blijft gehandhaafd. De leden van het Pastoraal Team en de Broeders van Sint Jan dragen zorg hiervoor. Mochten er bij u al vragen geweest zijn wat betreft de voortgang van de Latijnse Hoogmis en de dagelijkse H. Mis: dit is nooit een punt van discussie geweest in het Pastoraal Team of het Parochiebestuur. Ook het catechetisch en diaconaal aanbod blijven voortgang vinden. In ons bisdom zijn er heel wat Parochies en Geloofsgemeenschappen die het met veel minder moeten doen. Samen gaan we vol vertrouwen door, in samenwerking en verbondenheid met de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie Maria Sterre der Zee.
Met hartelijke groet, Pastoor Dolf Langerhuizen