OLV Onbevlekt Ontvangen Vooraanzicht

De voorzitter en de secretaris van de beheercommissie, te weten de heer Ruud Wiegant en mevrouw Yvonne Groenewegen, hebben hun ontslag genomen. Ondanks meerdere pogingen, is het spijtig genoeg niet mogelijk gebleken het verschil van mening over een gerezen conflict te overbruggen. Temeer spijtig, omdat het twee parochianen betreft die zich de afgelopen jaren sterk hebben ingezet voor het reilen en zeilen in deze geloofsgemeenschap. Ook langs deze wil weg wil het parochiebestuur uitdrukkelijk zijn erkentelijkheid en dankbaarheid uitspreken voor alle diensten die beiden hebben verricht en voor de mooie resultaten die daarmee zijn behaald voor zowel de H. Ignatius als de parochie in zijn geheel.
 

Wilt u zich inzetten?

Het parochiebestuur heeft Harry van Haastert bereid gevonden om als voorzitter beheercommissie a.i. te komen met voorstellen en maatregelen om zo goed als mogelijk de continuïteit van de gang van zaken binnen deze gemeenschap te borgen. Het parochiebestuur is zich er terdege van bewust dat het vertrek van beide bestuurders ons allen voor een fors probleem stelt, omdat het vinden van vrijwilligers die bestuurlijke taken op zich willen nemen in de praktijk niet gemakkelijk is gebleken. We doen dan ook langs deze weg uitdrukkelijk een oproep aan allen die zich betrokken voelen bij de H. Ignatius en zich willen inzetten als bestuurlijk verantwoordelijke, om zich aan te melden bij secretariaat@rkdenhaag.nl.
 
Max Timmerman, vicevoorzitter