Afscheid parochievicaris Ad van der Helm

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap H. Jacobus,

Partir c’ est mourir un peu: afscheid nemen is een beetje sterven. Dat gevoel leeft, wanneer we denken aan het naderende afscheid van parochievicaris  Ad van der Helm op zondag 26 september a.s. Hij zal gemist worden. Als priester is hij in de loop der jaren, van grote betekenis geweest voor velen in de geloofsgemeenschap H. Jacobus, de parochie Maria Sterre der Zee en velen daarbuiten. Voor alles wat hij heeft gegeven, mogen we hem oprecht dankbaar zijn. Dankbaar bovenal aan God, die parochievicaris Ad van der Helm steeds weer met geloof, hoop en liefde heeft bezield, om zijn werk voor de geloofsgemeenschap H. Jacobus, de parochie, de oecumene en de stad Den Haag te blijven doen. Bij zijn afscheid hoort natuurlijk een cadeau. Bedoeld als een blijvende herinnering aan alle jaren als pastor van de geloofsgemeenschap H. Jacobus en de parochie Maria Sterre der Zee. Doet u ook mee? Uw gewaardeerde bijdrage mag u overmaken op rekeningnummer:     

Beste parochianen van de parochie Maria Sterre der Zee,

NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. R.K. Kerkbestuur der Parochie  St. Jacobus de Meerdere. Graag vóór 26 september a.s., onder vermelding van: cadeau parochievicaris van der Helm

Hartelijk dank en vriendelijke groet,

Dolf Langerhuizen

Pastoor parochie Maria Sterre der Zee

P.S. Voor verdere activiteiten rond dit afscheid zie ommezijde

Hoogmis op zondag 26 september

De Jacobusgemeenschap en de Parochie Maria Sterre der Zee nemen node afscheid van parochievicaris Ad van der Helm. Per 1 september is Ad van der Helm door de bisschop aangesteld als pastoor van de Nicolaasparochie te Zoetermeer.

Zijn afscheid zal plaats vinden op zondag 26 september a.s. op het Feest van Kerkwijding in de Hoogmis van 11.00 uur in de Sint Jacobuskerk.

Na afloop zult u, afhankelijk van de Corona-maatregelen, persoonlijk afscheid kunnen nemen.

Deelname afscheidscadeau Bij zijn vertrek uit de parochie zal aan de parochie-vicaris een cadeau worden aangeboden, waaraan u kunt bijdragen om zo  uw waardering voor hem tot uitdrukking te brengen. Het cadeau zal bestaan uit een blijvende herinnering aan den Haag en tevens (op verzoek van parochievicaris van der Helm) uit een bijdrage aan het Straatpastoraat in Den Haag. Zo neemt hij een herinnering mee maar laat hij ook iets achter in de stad en de parochie waar hij zoveel pastoraal werk heeft verricht.

Als u een bijdrage wilt leveren aan dit cadeau, kunt u een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. Cadeau parochievicaris van der Helm. Graag vóór 26 september.

Bijdrage afscheidsboek Ook nodigen wij u van harte uit om een  bijdrage aan te leveren voor het afscheidsboek dat wij voor onze parochievicaris willen samenstellen. U kunt uw bijdrage, voor 1 september a.s. per email opsturen naar hantevisser@gmail.com. Ook kunt u uw bijdrage voor het afscheidsboek  in de Witte Kist achter in de St. Jacobuskerk deponeren.

Voor informatie: Marco Huisman T 06 28682306, Hante Visser T 0651614051 en

Lore Olgers T 070-3244118/ 06 29737151